Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 15.09.2021

15 сентября 44

1.  Хоридо хүүгэдэй уран һайханай һургуули, шэнэ номой һан нээгдэбэ.
2.  «Залуу» гэһэн залуушуулай түбэй нээлгэдэ клип.
3.  Шэтэ хото хүндэтэй нэрэ зэргэдэ хүртөө.
4.  Могойтын аймагта һайндэр.
5.  Эрхүү можын Зүхэлэй нютагта мүрысөөнүүд үнгэрбэ.
6.  Эрхүү можодо тамирай һургуули  нээгдэбэ.