Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ... 9-дэхи дамжуулга.

15 сентября 30

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: Арюна Бабуева (@ariunamin), Дынцема Раднаева (@_mad_demons), Валерия Евсеева (@_vale_ra___), Надежда Буянтуева.

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: DD.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ