Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 14.09.2021

14 сентября 33

1.  Михаил Асташов гүрэнэй үндэр шагналда хүртөө.
2.  Алдар Цыденжаповта хүшөө.
3.  Агын тойрогто мастер-классууд үнгэрөө.
4.  Үбэр-Байгалай хизаарта “Оюутадай капитал” тухай.
5.  Шэтэдэ косметологуудые бэлдэхэ.
6.  «Хүн ба Байгаали» гэжэ кинофестивалиин дүнгүүд.