Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 13.09.2021

14 сентября 49

1.  Гүрэнэй Дүүмын депутат Буряад Уласта.
2.  Буряад Уласта онсо аюултай урилдаан үнгэрнэ.
3.  Ага һууринай һургуулинууд номуудаар хангагдаа.
4.  Агын Буряад тойрогто Кадрова үдэр үнгэрхэ.
5.  Даша Намдаков Оросой Уласай урлалай Академиин зүйлнүүдэй эдлэгшэ.
6.  Эрхүү можын Усть-Илимскдэ шэнэ сагай номой һан нээгдэхэ.