Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 10.09.2021

10 сентября 43

1.  Оюутад Харанхы нютагта үерэй хойшолонгуудые усадхалгада хабаадаха.
2.  Буряадай нохой һургагша Алжирта илагша болобо.
3.  Каларска аймагта дулаасуулгын хаһа эхилбэ.
4.  Агын театр шэнэ хаһаяа нээбэ.
5.  Эрхүүдэ питомнигой нарһад һуулгагдана.
6.  Боохондо эрэмдэг бэетэй тамиршадай дунда мүрысөөн үнгэрөө.