Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 08.09.2021

8 сентября 43

1.  Ирина Ологонова Румыниин мүрысөөндэ хүрэл медальда хүртэбэ.
2.  Гурбадахи үхибүүнэй түлөө эхын капитал бии болохо.
3.  Олон хүүгэдтэй бүлэдэ – микроавтобус бэлэг.
4.  Ушарбайда урлалай үзэсхэлэн.
5.  Эрхүүһээ ниидэлгэнүүд хүнгэлэлтэтэй болобо.
6.  Эрхүүгэй циркын талмайда нэгэ доро 15 арьяатад гараха.