Энэ, тэрэ...

Энэ тэрэ...8-дахи дамжуулга

8 сентября 45

Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: @svich.empire, @radnaiin, @barlagtan, @bayas_chim.

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: DD.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ