Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Цындыма Бабуева

7 сентября 64

Дамжуулгын айлшан: Цындыма Бабуева – багша, уран зохёолшо, оршуулагша, Буряад Уласай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн
Тус дамжуулга соо Цындыма Бабуеватай зохёохы ажал, тэрэнэй номууд, буряад арадай үльгэр болон домогуудые, буддын шажанай зүйлнүүдые зохёолой үндэhэн болгожо хэрэглэхэ, монголhоо буряадта, ородто оршуулха ажалай оньhон тухай, монгол уран зохёолшодтой холбоо харилсаан, шэб шэнэ уран бүтээлнүүд болон Ага, Могойто нютагайнгаа уран зохёолшодой бүлгэмэй ажал, буряадаараа бэшэдэг залуушуулые дэмжэлгэ тухай хөөрэлдөөн.

Гостья программы: Цындыма Бабуева – писательница, переводчица, член союза писателей РБ
В программе разговор о творчестве Ц. Бабуевой, о фольклорных и буддийских истоках ее произведений, о специфике художественного перевода с монгольского на бурятский и русский языки, о сотрудничестве автора с монгольскими писателями, о новых книгах, о работе литературных объединений Аги, Могойтуя, о поддержке молодых, пишущих на родном языке.

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ
@bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#уланудэ #бурятия#байкал #baikal  #baikal #ulanude #buryatia