Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 06.09.2021

6 сентября 41

1. Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай хэмжүүр доошоо унажал байна.
2. Зоригто Доржиевай «Лоскутный человек» үзэсхэлэн үнгэрхэ.
3. Буряад драмын театр Крымдэ үнгэрхэ фестивальда уригдаа.
4. Үбэр-Байгалай хизаар «Вкусы России» гэһэн үндэһэтэнэй мүрысөөндэ хабаадаха.
5. Усть-Ордын гимнази-интернадта һэеы гэр соо һуралсалай класс нээгдээ.