Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 03.09.2021

3 сентября 56

1. Сэлэнгын уһанай мүнөөдэрэй байдал үглөөнэй 8 сагта
2. “Алханын модоной дуун”. Модоор урлал Агада
3. Оросой Алас Дурна хүгжөөлгын яаманда
4. Рытый хушуунай шэди
5. В. Распутинай нэрэмжэтэ кинофестиваль Эрхүүдэ