Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Батор Тумунов

2 сентября 102

Дамжуулгын айлшан: Батор Тумунов – уран зохёолшо Жамсо Тумуновай хүбүүн

Тус дамжуулга бэлигтэй уран зохёолшо, түрүүшын романист Ж. Тумуновай зохёохы ажалда зорюулагдана. «Уран зохёолой замай зураг» гэhэн рубрикада Ж. Тумуновта зорюулагдаhан дурасхаалай самбар тухай мэдээсэл үгтэнэ. Дамжуулга соо Батор Тумуновтай гэр бүлэ тухайнь, тэрэнэй бага наhан, аба, абынь баян уг гарбал, алдарта түрэлхид тухай, тэрэ үеын уран зохёолшодой холбоо харилсаан, «Нойрhоо hэриhэн тала» романай үндэhэн болохо – түүхэтэ хүнүүд болон үйлэ хэрэгүүд тухай хөөрэлдөөн.

Гость программы: Батор Тумунов

Передача посвящена творчеству талантливого писателя, первого бурятского романиста Ж. Тумунова. Рубрика «Литературная карта г. Улан-Удэ» знакомит с мемориальной доской писателя на Проспекте Победы. В рамках передачи состоялся разговор с Батором Тумуновым о его семье, о детстве, об отце, о его богатой родословной истории, знаменитых родственниках, о взаимоотношениях писателей, а также об исторических событиях и личностях, запечатленных в романе Ж. Тумунова «Степь проснулась».

Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал