Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 31.08.2021

31 августа 43

1. Асташовой хоёрдохи “Алтан амжалта”
2. Урлалай һургуулинуудые дүүргэгшэдэй наадан-харалганууд
3. Эрхүүгэй “Московские ворота” гэжэ аркые һэльбэн шэнэлэлгэ эхилбэ
4. Эрхүү можодо 35 мянга гаран гектар ой модон түймэртэ абтаад байна.
5. Агын Буряадай тойрогой хүдөө ажахы бүдүүн тэжээл бэлдэжэ эхилээ
6. Агын тойрогой «Руно» гэжэ үйлэдбэридэ нэхэлгын машина бии болохо