Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 27.08.2021

28 августа 65

1. Улаан-Үдэ хотодо теннисээр бүхэроссиин мүрысөөнүүд эхилээ
2. Буряад Уласта буктрейлернүүдэй мүрысөөн болохо
3. Шэтэ хотодо “Үбэр Байгалай намар” дахинаа үнгэргэгдэхэнь
4. Шэтэ хотодо «Армия» гэһэн сэрэгэй техникын форум болохо
5. Эрхүүгэй кёрлингистнүүд Оросой кубок шүүгээ