Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 26.08.2021

26 августа 83

1. Паралимпиин нааданай алтан
2. Манай уласта бүтээгдэһэн түрүүшын вездеход ой соогуур шалгалта гараба
3. 10 000 түхэригэй нэмэлтэ түлбэринүүд
4. Оросой чемпионадта Буряад Уласые 9 боксёорнууд түлөөлхэ
5. Чернышевск–Букачача нютагуудые холбодог харгы һэргээгдэхэ
6. Эрхүү хотын тамиршан Паралимпиин наадануудта