Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. Чингис Гонжапов

25 августа 141

Дамжуулгын айлшан: Чингис Гонжапов, Эдэрмэгэй соёлой байшанай дарга, арадай театрай зүжэгшэн.
Тус дамжуулга ХХ зуун жэлэй буряад литературын эхи табигшадай нэгэн, бэлигтэй уран зохёолшо Х.Намсараевай зохёохы ажалда зорюулагдана. «Уран зохёолой замай зураг» гэhэн шэнэ рубрикада Х. Намсараевай нэрэмжэтэ гудамжа тухай, тэрээндэ зорюулагдаhан дурасхаалай самбар тухай мэдээсэл үгтэнэ. Дамжуулга соо Чингис Гонжаповтай Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Музей, Эдэрмэгэй арадай театрай уран зохёолшын бүтээлнүүдээр табиhан зүжэгүүд, «Тайшаагай ташуур» гэжэ Б. Жалцановагай Хэжэнгын арадай театрай тайзан дээрэ табигдаhан пьесын гол герой болохо тайшаагай дүрэ гүйсэдхэhэн тухайнь, энэ зохёолой удха тухай хөөрэлдөөн болобо.

Гость программы: Чингис Гонжапов, заведующий Домом культуры с. Эдэрмэк, актер народного театра.
Передача посвящена творчеству одного из основоположников бурятской литературы ХХ века Хоца Намсараева. Была представлена новая рубрика «Литературная карта Улан-Удэ», в которой речь шла об улице им. Х. Намсараева, мемориальной доске на ул. Коммунистической, где он прожил много лет. В рамках передачи состоялся разговор с Чингисом Гонжаповым, который рассказал о Музее им. Х. Намсараева, о постановках Эдэрмэкского народного театра по произведениям Х. Намсараева, о сыгранной им роли тайши в пьесе «Кнут тайши» в постановке Б. Жалцановой на сцене Кижингинского народного театра, о восприятии самой пьесы и многом другом.
Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @ andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valeri
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official #buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал
Жэгүүртэ хүлэг. Чингис Гонжапов