Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 23.08.2021

23 августа 73

1. Буряад Улас үндэр хэмжээнэй мүүрысѳѳнүүдые угтан  абана
2. Аршанай һургуули нээгдэбэ
3. ООН-ой зүбшэлэн хинагша Есуна Дугарова нютагтаа