Тренднүүд | Тренды

Тренднүүд | Тренды

23 августа 133

"Тренднүүд" Буряад ТВ дээрэ:
- "Аноним 03" (@anonim03_uu) паблик Улаан-Yдэ Сайлент Хилл хототой зэргэсүүлээ;
- Рободууд агаарта дэбхэрэжэ, урбалдажа һураа;
- Танхим али сантим? “Буряад ТВ” субагай дамжулгын хэhэг мэдээжэ болоод, олон паблигуудаар тараба;
- Тула хотодо пряник МЧС-эй ажалтан болобо;
- Буряадай МЧС (@mchs_buryatia_) Тик-Ток соо өөрын аккаунттай болоо;
- Миисгэй (@lukeskywalker.cat) вертолёт дээрэ һуугаад сэнгэжэ ябана;
- Долоон хоногой эгээл hайхан дэлгэсэй зураг (@budaev_video).

Хүтэлэгшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii.
Гэрэл зураг хабсаргагша: DD.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.
Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official.

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык