Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 19.08.2021

19 августа 73

1. Улаан-Үдэдэ Оросой хэмжээнэй мүрысөөнүүд түгэсэбэ.
2. Ороной уролог мэргэжэлтэй хирургнууд манайда.
3. Һур харбалгаар Оросой Кубок Шэтэдэ үнгэрхэ болобо.
4. Шэнэ түхэлэй номой һангууд хизаарта.