Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 18.08.2021

18 августа 109

1. Үбэр-Байгалай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Буряад орондо ерэбэ.
2. Буряадай Толгойлогшо эрье шадарай аймагуудаар ябаба.
3. Бүдэй үзэсхэлэн Шэтэ хотодо.
4. Үбэр-Байгалай тамиршад дахинаа шалгарбад.
5. Ангарын эрье шадар аятай зохид болгогдоно.
6. Байгал далайн дахинаа бузарлагдаһан ушар элирүүлэгдэбэ.