Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 17.08.2021

17 августа 82

1. Гүрэнэй Дүүмын һунгалтада дэбжүүлэгдэгшэд дэлгэсэдэ гараха ээлжээгээ шиидхэбэ.
2. Һур харбалгаар Оросой түрүү һуури эзэлэлгын мүрысөөнүүд эхилээ.
3. Гудамжын гимнастикаар мүрысөөнүүд Шэтэдэ.
4. Үбэр-Байгалай хизаарай һур харбагшад Польшада мүнгэн, хүрэл медальнуудта хүртэбэ.
5. Игорь Кобзев ороной Юрэнхылэгшэдэ албан татабаринуудые можын һанда бусаахыень гуйжа хандаба.
6. Байкальск хотодо байгаалиин урлал байгуулха ажал эхилээд байна.