Энэ, тэрэ...

Энэ, тэрэ... 6-дахи дамжуулга

26 июля 181

Манай айлшад элдэб асуудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: @tsyregmagergenova, @aiunadylgyrova, @darishabd, @_chagdurova.

@buryadfm

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @denis_peskov_.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ