Буряадай арадай зүжэгшэн Бадма-Ханда Аюшеева, тайзанай сценари зохёогшо, «Байгал» театрай дуушан Жаргал Бадмаев гэгшэд Москвада үнгэрһэн Бадма-Хандын, мүн баһа Кремльдэ болохо «Байгалай» тоглолтодо хэр зэргэ бэлдэжэ байһан тухайгаа хөөрэбэд.

Народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, ведущий, сценарист и солист театра «Байкал» Жаргал Бадмаев рассказали нам о том, как прошел сольный концерт Бадма-Ханды в Москве, а также о том, как идет подготовка к концертам театра «Байкал» в Кремле.