Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 22.07.2021

22 июля 123

1. Буряадай оперо болон баледэй театр соо “түймэр” унтараагдаа.
2. Буряадай барилдаашан дэлхэйн түрүү шанда хүртөө.
3. Ойхоной аймагта гэшхэгдэжэ хосорһон могой олоо.
4. Ойхон аймагай Онгорёон нютаг түрүүшынхиеэ оршон тойрон “Сэбэр байдалай” һайндэр үнгэрөө.
5. Агын тойрогто хонидые үсхэбэрилхэ түсэл бэелүүлэгдэхэ.
6. Үбэр Байгалай хизаарта гараараа газар тулажа бэеэ үргэлгөөр челлендж эхилээ.