«Би томо болооб» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Алдар Тогошиев хүбүүхэн түрэл хэлэн дээрээ  мэдэсэ, шадабарияа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб» наш маленький участник Алдар Тогошиев продемонстрировал свои способности и любовь к родному языку.