«Би томо болооб» дамжуулгын хабаадагша «Бэлэн хэлэн» гэһэн оршон үеын наада харуулба. Суг хамта түрэл хэлэеэ шудалая!

«Би томо болооб». Наш маленький участник программы показал, как играть в интерактивную игру «Бэлэн хэлэн». Давайте изучать родной язык вместе!