Оршон үедэ хүнүүд гар утаһагүйгөөр байха аргагүй болонхой.  Хэды саг соо хөөрэлдэдэг бэ, бүхыдөө энэ хэрэгсэл хэрэгтэй гээшэ гү гэжэ хотын ажаһуугшадһаа асуубабди.

Сегодня невозможно представить жизнь без мобильного телефона. Мы решили спросить у горожан, сколько времени они проводят в телефоне и нужен ли он им вообще.