1. Буряад хэлэ хүгжөөхэ түсэбүүд.
2. Бүхы дэлхэйн найман уhанда тамарагшад Байгал далайе ото тамаралгада гарабад.
3. Даши Намдаковой бүтээл Москва хотын метрогой буудал шэмэглэхэ.
4. Оросой Холбооной онсо удхатай, хоморой зүйлнүүд.
5. Агын тойрогой уһа голнуудай гүнзэгы аюулай тэмдэгһээ доогуур.
6. Орос Уласай болон Хитад ороной Манжуурай хилэ дээрэ 208 метр үндэртэй харагшадай башни нээгдээ.
7. Эрхүү можодо хахад жэлэй туршада 280 ушарта эхир үхибүүд гараа.