Дамжуулгада: Бальжанов Цырендорожо Дондокдоржиевич – зүжэгшэн, найруулагша, Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн, Оросой Холбооной урлалай габьяата ажал ябуулагша, Буряад Уласай Гүрэнэй шагналда хоёр удаа хүртэгшэ, гүн ухаанай эрдэмэй кандидат, Монгол ороной «Чингисхаан» орденоор шагнагдаhан.
Элдэб бодолгонуудаар мэргэжэлтэдые, эрдэмэй болон ниитын ажал ябуулагшадые, мэдээжэ зүжэгшэдые буряад хэлэ хүгжөөлгын, урлалай, шажанай, мүн тиихэдэ ниигэм дотор байд гээд лэ гаража байдаг шиидхэхээр болоhон, орёо удхатай асуудалнуудаар хөөрэлдөө дэлгэхэеэ дамжуулгануудтаа урижа асардаг.

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов.

В программе: Авторская программа Бальжанова Цырендоржо Дондокдоржиевича- актера, режиссера, заслуженного артиста Бурятской АССР, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, дважды лауреата Государственной премии Республики Бурятия, кандидата философских наук, кавалера ордена Чингис-хана. Приглашает в студию гостей политиков, научных и общественных деятелей, знаменитых артистов для определения вектора развития бурятского языка, об искусстве, религии, а так же для обсуждения острых и наболевших вопросов возникших в нашем обществе.

Бальжанов inst: @tsyrenbalzhanov
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он inst: @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал