Үбэр-Байгалай хизаарта үнгэрһэн барилдаанай дүнгүүд. Цыбик Максаров “Алханын ехэ шанда” хүртэжэ, энэ мүрысөөнэй 13 удаа абарга болобо. Тиихэдэ Бэлигтэ Лхамажапов эдиршүүлэй дунда мүн лэ абарга болоо.

Обзор чемпионата по бурятской борьбе "Барилдаан" Забайкальского края. Цыбик Максаров стал обладателем "Большого приза Алханая" и 13-кратным чемпионом турнира, а Бэликто Лхамажапов - абсолютным чемпионом среди юношей.