– Валерия Дондуповагай багын хүсэл мэдэбэбди;
– Евгений Павлов тамирай шүүлгэ, тэрэнэй нарин таланууд, һоригшодой ажал тухай;
– Борис Будаевай шангуудта хүртэхын түлөө мүрысөөнэй нюур танюулга.

- узнали о детской мечте  Валерии Дондуповой;

- Евгений Павлов рассказал о тонкостях спортивного судейства, тренерской работе;

- анонс турнира на призы Бориса Будаева.