Ерэһэн айлшаднай Alihan Dze, Баярма Бургутова, Бадма-Ханда Аюшеева, Арюухан Будаева, Lutaar дуушадай дуунуудые тааха гээшэ гү? «Крокодил» гэһэн нааданда «Байгал руу унаагаар ошохо» гэһэн мэдүүлэл яажа харуулхаар бэ? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт