Айлшаднай «заметка» гэһэн үгын оршуулга буряадаар мэдэхэ гү? Оньһон үгэнүүдые саашань үргэлжэлүүлжэ шадаха гээшэ гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт