Дамжуулга соо: Бадма Бальжинимаев @badma_balzhinimaevv Оросой Холбооной Залуушуулай ажаябуулга тухай
В программе: Бадма Бальжинимаев про деятельность в общественной организации «Российский Союз Молодежи»

Хүтэлэгшэд inst: @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша inst:
@zhagi_di

Look inst: @mollis_uu
Makeup inst: @erzhena_a

Эрхилэгшэ Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал