Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин хүтэлэгшэд тиимэшье хүнгэн бэшэ асуудалнуудтамнай харюусажа шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт