Буряадай оперо болон баледэй театр Монгол Уластай ямар ажал ябуулха түсэбтэйб? Байгша ондо ямар нүүдэл тоглолтонууд хүлеэгдэнэб? Үндэһэтэнэй балет ямар зүжэг түрүүшынхиеэ харуулхаб? Энэ болон бусад һонинууд тухай театрай захирал Дмитрий Дылыков манда хөөрэжэ үгэбэ.

О планах сотрудничества Бурятского театра оперы и балета с Монголией, предстоящих гастролях и о премьере национального балета рассказал нам директор театра Дмитрий Дылыков.