Дамжуулга соо: Ким Харганаев inst: @kim_kharganaev “Түхэриг” дамжуулга, болон бусад ажаябуулга тухайгаа
@tukherig_tv @buryatia_online @sir_buda

В программе: Ким Харганаев про программу “Түхэриг” и другие свои проекты.

Хүтэлэгшэд inst: @bairovich_t @gerelmushkins

Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша inst:
@zhagi_di

Look inst: @mollis_uu
Makeup @erzhena_a

Эрхилэгшэ
Николай Шабаев

Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official