Айлшаднай «адрес» гэһэн үгын оршуулга буряадаар мэдэхэ гү? Мэдээжэ буряад дуунуудые түрүүшынь аялгануудаар тааха гээшэ гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт