Айлшаднай «космос» гэһэн үгын оршуулга буряадаар мэдэхэ гү? Оньhон үгэнүүдые саашань үргэлжэлүүлжэ шадаха гээшэ гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт