Айлшаднай «веснушки» гэһэн үгын оршуулга буряадаар мэдэхэ гү? Уласай мэдээжэ хүнүүдэй нюдэнүүды хараад, тааха гээшэ гү? Энэ болон бусадшье асуудалнуудта харюунуудые шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт