Интервью с главой Курумканского района Леонидом Будаевым об итогах года, приоритетах развития и планах на будущее.

Жэлэй дүнгүүд, түрүүлэлнүүдэй хүгжэлгын болон ерээдүй сагай түсэбүүд тухай Хурамхаанай аймагай захиргаанай толгойлогшо Леонид Будаевтай хөөрэлдөөн.