Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 1.12.2022

16 декабря 2022 50

1 Үншэн үхибүүдтэ байра
2 Һэльбэн шэнэлэлгэ
3 Һургуулинууд карантинда хаагдаба
4 Хото тосхон хоёр нэгэдэнэ
5 Эдэбхитэй олзын хэрэг эрхилэгшэд
6 Монгол Уласай Дундговь аймаг