Бүргэд

Бургэд

16 декабря 2022 236

Дамжуулгын айлшан – Арсалан Будажапов. Дэлхэйн түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөнэй медаль, ерээдүйн хараа түсэбүүд болон гэр бүлэ тухайгаа.

Бургэд. Гость программы - Арсалан Будажапов. О медали чемпионата мира, о планах на будущее и о своей семье.