Мүнөөдэр

Мүнөөдэр

29 ноября 2022 38

1 Сэрэгшэдтэ эмшэдһээ туһаламжа
2 Нэгэдэмэл мүнгэн тэдхэмжэ
3  Үдэ мүрэн дээгүүрхи хүүргэ
4 Жэлэй түсэб үлүүлэн дүүргэгдэбэ
5 Унаануудай тоо бүридхэл
6 Рождествогой фестиваль
7 Агроклассууд тухай
8 «Бабжын наадан» мүрысөөн