1 Мүнгэ һомололго
2 Сэрэгэй алба хэгшэдтэ дэмжэлгын трамвай
3 Алас Дурнын 13 үрхэ айл
4 Хэжэнгын түбэй номой сан
5 Буряадай түсэл түгэсхэлэй нааданда
6 #БумБатл