Бэлигэй толи

Бэлигэй толи

18 октября 2022 64

Хубисхалай урда тээхи түрэл буряад уран зохёолой гайхамшагта «Бэлигэй толи» гэhэн Э-Х. Галшиевай шүлэглэмэл бүтээлhээ.

"Зерцало мудрости". Изречения из выдающегося памятника дореволюционной бурятской литературы Э-Х. Галшиева.