Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. “Түүхын хуудаhанууд: үйлэ хэрэгүүд ба хубизаяан”

19 сентября 19

Эрхүү можын Усть-Ордын Буряад тойрогой 85 жэлэй ойдо зорюулагдаhан Эрхүү хотодо болоhон эрдэм шэнжэлэлгын хурал тухай манай дамжуулга.
«Страницы истории: события и судьбы». Передача о научно-практической конференции, посвящённой 85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, которая прошла в г. Иркутске.
Хүтэлэгшэ - Лариса Халхарова