Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 15.09.2022

18 сентября 26

1.ТЭЦ-2 үбэлдэ бэлэн
2.Хотын унаада түлбэри тухай
3.Уласай агаарай замаар «Аврора» ниидэхэө
4.“Нээлгэтэй үүдэнэй үдэр”
5.Гудамжын ухаантай зонхилогшодө
6.Хашагай талаар байдал