Түргэн Харюу

Штырь | Түргэн Харюу #11

14 сентября 33


- Зачем Штырь спросил у Майдара, чем он дышит?
- Какую бы программу вёл Сергей Цыренов, если бы работал на телевидении?
- По мнению Штыря, популярность — это зло или добро?

-Штырь Майдарһаа юундэ юугээрээ амилнаш гэжэ асуугааб?
-Сергей Цыренов телевиденидэ ажалтай һаа, ямар дамжуулга ябуулдаг байха һэм?
-Штыриин һанамжаар мэдээжэ байха гээшэ юум, муу гү, али һайн гү?

Напиши любую остроумную мысль на бурятскую тему и получи подгон от Штыря