Манай саг

Манай саг. "Амар Мэндэ!"

13 сентября 34

"Амар Мэндэ!” гэһэн соёл-һуралсалай түбэй (@amarmendecenter03) ажалшад ямар курснуудые үнгэргэдэг бэ, ямар аргаар  буряад хэлэндэ  һурганаб гэхэ мэтэ саашанхи түсэбүүдээрээ маанадтай хубаалдаһан байна.

Сотрудники культурно-образовательного центра "Амар Мэндэ!" (@amarmendecenter03) рассказали нам о том, какие курсы есть в центре, какие методы применяют при обучении бурятскому языку, и о дальнейших планах.