Түргэн Харюу

SHUURGAN | Түргэн харюу #10

9 сентября 35

- Олимпийский или ДК Железнодорожный?
- SHUURGAN до и после песни про "Буряточку"
- На каком диалекте лучше петь бурятские песни?

- «Олимпийский», али ДК «Железнодорожный» гү?
- SHUURGAN "Буряточка" гэһэн дуу дуулахаһаа урид ба һүүлдэ?
- Ямар нютаг хэлэн дээрэ буряад дуунуудые дуулаа һаа дээрэб?

«Түргэн харюу» дамжуулгада айлшан айхабтар хурданаар,  аргагүй энеэдэтэйгээр асуудалнуудта харюусаха ёhoтой.